لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ای غره تمیز وبال جهان تویی


ای غرّه‌ی تمیز ! وبال جهان تویی

آیینه بشکن و همه را بی گناه گیر

 

بیدل دهلویدوری مقصد به قدر دستگاه جست و جوست


دوری مقصد به قدر دستگاه جست و جوست

پا گر از رفتار ماند، جاده منزل می‌شود

 

بیدل دهلویطینت آیینه و خاصیت زاهد یکی است


طینت آیینه و خاصیت زاهد یکی است

تا کجاها صافی ظاهر برد زنگش ز دل ؟

 

بیدل دهلویادب نیست در راه او پا نهادن


ادب نیست در راه او پا نهادن

اگر سر نمی‌بود، لغزیده بودم

 

بیدل دهلویتپیدم ناله کردم داغ گشتم خاک گردیدم


تپیدم، ناله کردم، داغ گشتم، خاک گردیدم

وفا افسانه‌ها دارد که می‌باید شنید از من

 

بیدل دهلویخوشم که عشق نکرد امتحان پروازم


خوشم که عشق نکرد امتحان پروازم

شکسته بالی من در قفس نهان گردید

 

بیدل دهلویسنگ هم به حال من گریه گر گند بر جاست


سنگ هم به حال من، گریه گر کند بر جاست

بی تو زنده‌ام یعنی مرگ بی اجل دارم

 

بیدل دهلویبه ملک بی تمیزی داشت عالم ربط مژگانی


به ملک بی تمیزی داشت عالم ربط مژگانی

گشودم چشم و خلقی را ز یکدیگر جدا کردم

 

بیدل دهلویدو هم جنسی که با هم متفق بینی به عالم کو ؟


دو هم جنسی که با هم متفق بینی به عالم کو ؟

ز مژگان هم مگر در خواب بینی ربط جسمانی

 

بیدل دهلویسنگ هم بی انتقامی نیست در میزان عدل


سنگ هم بی انتقامی نیست در میزان عدل

بت شکستی، مستعد آتش نمرود باش

 

بیدل دهلویسایه ام را میتوان چون زلف خوبان شانه کرد


سایه‌ام را می‌توان چون زلف خوبان شانه کرد

بس که طبع من به صد فکر پریشان آشناست

 

بیدل دهلویاینجا جواب نامه ی عاشق تغافل است


اینجا جواب نامه‌ی عاشق تغافل است

بیهوده انتظار خبر می‌کشیم ما

 

بیدل دهلویاهل دنیا را مطیع خویش کردن کار نیست


اهل دنیا را مطیع خویش کردن کار نیست

پر به آسانی توان دادن به چوب خام خم

 

بیدل دهلویبناز ای توهم ببال ای تخیل


بناز ای توهم، ببال ای تخیل

که هستی گمان دارم و نیستم من

 

بیدل دهلویاز هر که خواهی امداد اول تلافی اش کن


از هر که خواهی امداد اول تلافی‌اش کن

دستی اگر نداری زحمت مده عصا را

 

بیدل دهلوی