لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

به مقتضای زمان اقتصار کن سعدی


به مقتضای زمان اقتصار کن سعدی

که آن چه غایت جهد تو بود کوشیدی

 

سعدینفس آرزو کند که تو لب بر لبش نهی


نفس آرزو کند که تو لب بر لبش نهی

بعد از هزار سال که خاکش سبو بود

 

سعدی