لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

جای یک زخم دگر در همه اعضایم نیست


جای یک زخم دگر در همه اعضایم نیست

بعد از این تیغ بینداز و نمکدان بردار

 

فطرت مشهدیبه دل گفتم كدامین شیوه دشوار است در عالم


به دل گفتم كدامین شیوه دشوار است در عالم؟

نفس در خون تپید و گفت پاس آشنایی‌ها

 

بیدل دهلویحدیث عشق شنیدن کم از شهادت نیست


حدیث عشق شنیدن کم از شهادت نیست

سخن بگو و بفرما کفن کنند مرا

 

محمد سهرابیدهان خصم و زبان حسود نتوان بست


دهان خصم و زبان حسود نتوان بست

رضای دوست به دست آر و دیگران بگذار

 

سعدیدلم رشک میبرد بر سایه ام


دلم رشک می‌برد بر سایه‌ام

که افتاده آن لحظه در پاش بود

 

مهدی حمیدی شیرازیبه ضعف و قوت بازوی عشق حیرانم


به ضعف و قوت بازوی عشق حیرانم

که کوه می‌کند و دل نمی‌تواند کند

 

تاثیر تبریزیشادی طلاق‌ داده صد ساله من است


شادی طلاق‌ داده‌ی صد ساله‌ی من است

با او مرا چه نسبت و او را به من چه کار؟

 

نجدی یزدیغم زمانه و رشک رقیب و جور حبیب


غم زمانه و رشک رقیب و جور حبیب

کدام قصه بگویم که درد بسیار است

 

شانی تکلوجز حسرت و ندامت و افسوس بیشمار


جز حسرت و ندامت و افسوس بیشمار

از زندگی اگر ثمری یافتی بگو

 

صائب تبریزیشبم به وعده و روزم به انتظار گذشت


شبم به وعده و روزم به انتظار گذشت

به هیچ و پوچ مرا روز و روزگار گذشت

 

شاپور تهرانیﺁﻥ ﯾﺎﺭ طلب ﮐﻦ ﮐﻪ تو را ﺑﺎشد و بس


ﺁﻥ ﯾﺎﺭ طلب ﮐﻦ ﮐﻪ تو را ﺑﺎشد و بس

معشوقه‌ی صد هزار کس را چه کنی

 

ابوسعید ابوالخیرمن که در دام آمدم نه از فریب دانه بود


من که در دام آمدم، نه از فریب دانه بود

غیرتم نگذاشت در دام تو بینم دانه را

 

کلیم کاشانیگرفتم با دلی چون غنچه راه عشق و رسوايی


گرفتم با دلی چون غنچه، راه عشق و رسوايی

چه دانستم كه در كوی ملامت سنگ می‌بارد

 

لسانی شيرازیز فیض ابر چه حاصل گیاه سوخته را


ز فیض ابر چه حاصل گیاه سوخته را

شراب با من افسرده جان چه خواهد کرد؟

 

رهی معیریامروز نیز محنت فرداست روزی ام


امروز نیز محنت فرداست روزی‌ام

آن بنده‌ام که رزق من از پیش می‌رسد

 

امیری فیروزکوهی