لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

زندگانی بلوغ بی یاری است


زندگانی بلوغ بی یاری است

رفته رفته غریب خواهی شد

 

محمد سهرابیرشکی آن روز که می‌رفت ز دنیا میگفت


رشکی آن روز که می‌رفت ز دنیا می‌گفت:

ای فلک یار مرا یار که خواهی کردن ؟

 

رشکی همدانیگویند که یار دگری جوی و ندانند


گویند که یار دگری جوی و ندانند

بایست که قلب دگری داشته باشم

 

عماد خراسانیگهی وصال و گهی هجر یار میکشدم


گهی وصال و گهی هجر یار می‌کشدم

به هر طریق غم روزگار می‌کشدم

 

نصیب اصفهانیمپرس از چه چنین سر به میله میزنم امشب


مپرس از چه چنین سر به میله می‌زنم امشب

به مرغ خانگی از کار بال و پر چه توان گفت ؟

 

حسین جنتیبستر آرام پروانه است خواب روز شمع


بستر آرام پروانه است خواب روز شمع

وای بر آن کس که بیدار است دائم یار او

 

صائب تبریزیشکر خوش است ولیکن حلاوتش تو ندانی


شکر خوش است ولیکن حلاوتش تو ندانی

من این معامله دانم که طعم صبر چشیدم

 

سعدیدر این زمان که خمارم مطیع من میباش


در این زمان که خمارم مطیع من می‌باش

چو مست گشتم از آن پس در اختیار توام

 

مولویآه اگر دامن پاک تو نیارند به دست


آه اگر دامن پاک تو نیارند به دست

خستگانی که دریدند گریبانی چند

 

فروغی بسطامیبالابلند عشوه گر نقش باز من


بالابلند عشوه‌گر نقش‌باز من

کوتاه کرد قصه‌ی زهد دراز من

 

حافظخموش و گوشه نشینم مگر نگاه تو‌ام


خموش و گوشه‌نشینم، مگر نگاه تو‌ام

لطیف و دورگریزی، مگر خیال منی

 

سیمین بهبهانیآن کس که خریدم به دو عالم او را


آن کس که خریدم به دو عالم او را

صد حیف که عاقبت به هیچم بفروخت

 

محمد صوفی مازندرانیجهان گل کرده یکتایی اوست


جهان گل‌کرده‌ی یکتایی اوست

ندارد شخص تنها جز خیالات

 

بیدل دهلویدر گردن هزار تمنا فکنده ای


در گردن هزار تمنا فکنده‌ای

ای شیخ شهر، دست ز دنیا کشیده را

 

کلیم کاشانیکنون کز رعشه پیری به جامم می نمی ماند


کنون کز رعشه‌ی پیری به جامم می نمی‌ماند

چه حاصل گر دهد دوران، شراب کامرانی را؟

 

کلیم کاشانی