لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

جا کرده چنان در دل تنگم هوس او


جا کرده چنان در دل تنگم هوس او

کاید به مشام از نفس من، نفس او

 

اسیری رازیاز غیر کنم شکوه چو آن سیم تن آید


از غیر کنم شکوه چو آن سیم تن آید

شاید به هواداری او در سخن آید

 

اسیری رازی