لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

دستی به دامن تو و دستی به آسمان


دستی به دامن تو و دستی به آسمان

دستی دگر کجاست که خاکی به سر کنم ؟

 

آشفته ایروانی