لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

یک مصرع است حاصل عمری که داشتم


یک مصرع است حاصل عمری که داشتم

یار آمد و گرفت و به بندم کشید و رفت

 

محمد سهرابی
15 دسامبر 2017