لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

یک بوسه از رخت ده و یک بوسه از لبت


یک بوسه از رخت ده و یک بوسه از لبت

تا هر دو را چشیده بگویم کدام به

 

ابوالقاسم میرفندرسکی
12 جولای 2015