لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

یار جستم که غم از خاطر غمگین ببرد


یار جستم که غم از خاطر غمگین ببرد

نه که جان کاهد و دل خون کند و دین ببرد

 

جسمی همدانی
27 آگوست 2015