لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

یاد باد آن کز تبسم فیض عامی داشتی


یاد باد آن کز تبسم فیض عامی داشتی

در خطاب غیر هم با من پیامی داشتی

 

بیدل دهلوی
23 فوریه 2016