لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گنج کمال و مخزن حسن است نزد ما


گنج کمال و مخزن حسن است نزد ما

با عاشقان کرشمه‌ی بیجا نکرده‌ایم

 

سمانه کهرباییان
10 دسامبر 2016