لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گلشن حسنی ولی بر آه سرد ما مخند


گلشن حسنی ولی بر آه سرد ما مخند

آه اگر یابی که تأثیر هوای سرد چیست

 

وحشی بافقی
21 آگوست 2017