لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گفت آب و دانه هست کجا بهتر از قفس ؟


گفت : آب و دانه هست، کجا بهتر از قفس ؟

محض جواب او پر و بالی به هم زدیم …

 

حسین جنتی
25 آگوست 2015