لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گفتند حریفان سخن از پاکی زاهد


گفتند حریفان سخن از پاکی زاهد

گفتیم که خشک است چرا پاک نباشد ؟

 

وحید قزوینی
31 دسامبر 2016