لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گفتم به دل زمانه چه دارد ز گیر و دار


گفتم به دل، زمانه چه دارد ز گیر و دار

خندید و گفت آنچه نیاید به کار ما

 

بیدل دهلوی
22 ژانویه 2016