لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گر کشد خصم به زور از کف من دامن دوست


گر کشد خصم به زور از کف من دامن دوست

چه کند با کشش دل که میان من و اوست ؟

 

اهلی شیرازی
2 آگوست 2017