لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گر کسی می نخرد غم مخور ای باده فروش


گر کسی می نخرد غم مخور ای باده فروش

این متاعی است که چون کهنه شود، بیش بهاست

 

غنی کشمیری
27 مارس 2016