لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گر چه من مشتی خسم سویم به چشم کم مبین


گر چه من مشتی خسم، سویم به چشم کم مبین

کز برای سوختن جمعی خریدار من‌اند

 

رفیع مشهدی
10 ژوئن 2017