لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گر به سپهرم التجاست ور مه و مهرم آشناست


گر به سپهرم التجاست ور مه و مهرم آشناست

بیدل بیکس توام، غیر تو کیست یار من ؟

 

بیدل دهلوی
21 ژانویه 2018