لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

که گز نکرده بریدند و بد قواره شدیم


… که گز نکرده بریدند و بد قواره شدیم

به دست درزی دنیا هزار پاره شدیم

 

هزار فرقه‌ی از هم هزار مرتبه دور

هزار تیغ که در هم به هر اشاره شدیم

 

ز چنگ خاک نرستیم اگر زمین خوردیم

به سعد شهره نگشتیم اگر ستاره شدیم

 

چه ساده شعله‌ی شک، سرو عزممان را سوخت

همین که دست به دامان استخاره شدیم

 

ز چشم آن که نبایست ساده افتادیم

به گوش آن که نبایست گوشواره شدیم

 

به قصد فتح جهان آمدیم و آخر کار

به کارگاه جهان خیل هیچ کاره شدیم

 

نبود مرکبمان از الست، بخت سیاه !

رکاب از تو گرفتیم اگر سواره شدیم

 

حسین بیگی نیا
19 فوریه 2017