لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

کفر اگر مانع گفتن نشدی می گفتم


کفر اگر مانع گفتن نشدی می‌گفتم

که تو را نیز چو معبود تو همتایی نیست

 

صبحی بروجردی
2 ژوئن 2016