لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

کششی که عشق دارد نگذاردت بدینسان


کششی که عشق دارد نگذاردت بدین سان

به جنازه گر نیایی به مزار خواهی آمد

 

امیر خسرو دهلوی
12 فوریه 2017