لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

چو نتوان ساخت بی رویت


چو نتوان ساخت بی رویت

بباید ساخت با خویت

 

سعدی
25 می 2018