لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

چو رسم به طرف کویت خبرت ز کس نجویم


چو رسم به طرف کویت خبرت ز کس نجویم

که مباد بر زبانی گذرد حکایت از تو

 

عنایت اصفهانی
6 سپتامبر 2016