لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

چو بید بر سر ایمان خویش میلرزم


چو بید بر سر ایمان خویش می‌لرزم

که دل به دست کمان‌ابرویی است کافرکیش

 

حافظ
25 می 2018