لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

چون نه از رشک بمیرم که چو آیم بر تو


چون نه از رشک بمیرم ؟ که چو آیم برِ تو

پرسی اول ز منِ سوخته، حال دگران

 

محبی لاری
2 آگوست 2018