لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

چه فاش عاشق بوسیدن دهان خودی


چه فاش عاشق بوسیدن دهان خودی

به روی آینه افتاده رد پای لبت

 

محمد سهرابی
23 مارس 2017