لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

چه عالمی که دلی هست و دلنوازی نه


چه عالمی که دلی هست و دلنوازی نه

چه زندگی که غمم هست و غمگسارم نیست

 

شهریار
18 اکتبر 2018