لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

چه روزها به شب آورده ام در این امید


چه روزها به شب آورده‌ام در این امید

که با وجود عزیزت شبی به روز آرم

 

سعدی
23 ژانویه 2018