لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

چشم زخمی بود بی روی تو بر رخساره ام


چشم، زخمی بود بی روی تو بر رخساره‌ام

سوزن مژگان گرفتم دیده بر هم دوختم

 

منصف تهرانی
1 اکتبر 2015