لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

پیش آ که بخوانی رقم سینه ریشم


پیش آ که بخوانی رقم سینه‌ی ریشم

من نامه‌ی افتاده به خاک از کف خویشم

 

بیدل دهلوی
18 اکتبر 2018