لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

پرستاری ندارم بر سر بالین بیماری


پرستاری ندارم بر سر بالین بیماری

مگر آهم از این پهلو به آن پهلو بگرداند

 

شفایی اصفهانی
28 ژوئن 2016