لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

وحشت ما کم نگردد ز اجتماع دوستان


وحشت ما کم نگردد ز اجتماع دوستان

چون الف با هر چه پیوندیم تنهاییم ما

 

صائب تبریزی
25 می 2018