لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

همچو سوزن دایم از پوشش گریزانیم ما


همچو سوزن دایم از پوشش گریزانیم ما

جامه بهر خلق می‌دوزیم و عریانیم ما

 

غنی کشمیری
9 سپتامبر 2016