لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

همه آهوان صحرا سر خود گرفته بر کف


همه آهوان صحرا سر خود گرفته بر کف

به امید آن که روزی به شکار خواهی آمد

 

امیر خسرو دهلوی
12 فوریه 2017