لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

هستی موهوم ما یک لب گشودن بیش نیست


هستی موهوم ما یک لب گشودن بیش نیست

چون حباب از خجلت اظهار خاموشیم ما

 

بیدل دهلوی
12 جولای 2015