لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

هر کو ز می وصلت یک جام بیاشامد


هر کو ز می وصلت، یک جام بیاشامد

تا زنده بود او را هشیار نخواند کس

 

انوری
21 ژانویه 2018