لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

هر جور را هزار دلیل آورد به پیش


هر جور را هزار دلیل آورد به پیش

یا رب که دلستان کسی نکته‌دان مباد

 

میرزا حسینی
16 اکتبر 2017