لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

هرگز دو لفظ را مترادف گمان مکن


هرگز دو لفظ را مترادف گمان مکن

جایی که عشق نیست، جدایی فراق نیست

 

فاضل نظری
23 مارس 2017