لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

نیک خواهان در جهان مکروه طبع مردمند


نیک‌خواهان در جهان مکروه طبع مردمند

جز ترش‌رویی نبیند شربت از بیمارها

 

واعظ قزوینی
31 دسامبر 2016