لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

نه اشکی زیب مژگانم نه آهی بال افغانم


نه اشکی زیب مژگانم، نه آهی بال افغانم

تپیدن هم نمی‌دانم، دل بی درد را مانم

 

بیدل دهلوی
21 ژانویه 2018