لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

نقص در دوستی ماست که او دشمن ماست


نقص در دوستی ماست که او دشمن ماست

آن محبت به چه ارزد که سرایت نکند

 

جسمی همدانی
27 آگوست 2015