لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

نقش شیرین کوهکن صد جا فزون بندد ولی


نقش شیرین، کوهکن صد جا فزون بندد ولی

کو چنان نقشی که شیرین در دل فرهاد بست ؟

 

الهی شیرازی
2 ژوئن 2016