لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

نقش بیداد ز لوح دل او گریه نبرد


نقش بیداد ز لوح دل او گریه نبرد

آن چه بر سنگ نگارند به باران نرود

 

عنایت اصفهانی
6 سپتامبر 2016