لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

نفس را از طواف دل چه مقدار است برگشتن


نفس را از طواف دل چه مقدار است برگشتن ؟

اگر برگردم از کویت، همین مقدار می‌گردم

 

بیدل دهلوی
7 آگوست 2017