لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

نفس آرزو کند که تو لب بر لبش نهی


نفس آرزو کند که تو لب بر لبش نهی

بعد از هزار سال که خاکش سبو بود

 

سعدی
7 جولای 2015