لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

نسیم لطف آن گل اندک اندک می وزد سویم


نسیم لطف آن گل اندک اندک می‌وزد سویم

که خیزد پرده‌ی شرم از میان آهسته آهسته

 

محمود بیگ سالم
29 آوریل 2017