لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ناله جانسوزم از بس دلنشین افتاده است


ناله‌ی جانسوزم از بس دلنشین افتاده است

هیچ کوهی بر‌نمی‌گرداند این فریاد را

 

تاثیر مشهدی
16 مارس 2017