لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

میروم خود به خبرگیری بزمش امشب


می‌روم خود به خبرگیری بزمش امشب

تاب دیر آمدن قاصد و پیغامم نیست

 

قاسمی کازرونی
8 آگوست 2018