لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

میا به سوی مزار شهید خود با غیر


میا به سوی مزار شهید خود با غیر

اگر چه رفته روانش، نرفته غیرت از او

 

صالحی مشهدی
21 آوریل 2018